IPL VELVET depilator

535.36 

SKU: EL91262 Kategoria:

Opis

Uni­ka­to­wa TECHNOLOGIA IPL (Inten­se Pul­sed Light) inten­syw­na wiąz­ka świa­tła o sze­ro­kim spek­trum (podob­na do wiąz­ki lase­ro­wej), któ­ra jest jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych metod trwa­łe­go pozby­wa­nia się nie­po­żą­da­ne­go owłosienia.

PROFESJONALNA TECHNOLOGIA salo­nów kosme­tycz­nych w Two­im domo­wym zaciszu. 

Dla­cze­go kupić wła­śnie IPL VELVET?

szyb­ko, sku­tecz­nie i bez­bo­le­śnie usu­wa włosy

hamu­je ich odra­sta­nie i zapo­bie­ga ponow­ne­mu uak­tyw­nie­niu cebu­lek włosów

wyko­rzy­stasz pod pacha­mi, do nóg, ple­ców, klat­ki pier­sio­wej, rąk i oko­lic bikini

jest przy­ja­zny dla Two­jej skóry

3 inten­syw­no­ści ładun­ku świetlnego

dodat­ko­wo otrzy­masz uni­wer­sal­ne oku­la­ry ochronne

Bada­nia poka­zu­ją znacz­ne zmniej­sze­nie odra­sta­nia wło­sków już po kil­ku zabie­gach w odstę­pach dwóch i wię­cej tygo­dni. Tech­no­lo­gia IPL była sto­so­wa­na w spe­cja­li­stycz­nych salo­nach już od 1997 roku, a teraz możesz ją łatwo i bez­piecz­nie wyko­rzy­sty­wać w swo­im domo­wym zaciszu.

 YT

Tech­no­lo­gia IPL „szyb­ka, sku­tecz­na i bez­bo­le­sna depilacja…”

Sku­tecz­ny na róż­nych typach wło­sów i skóry

Jest efek­tyw­ny zarów­no przy wło­sach ciem­ny blond, brą­zo­wych i czar­nych, podob­nie jak w przy­pad­ku jasnej i ciem­nej skóry.

tech­no­lo­gia IPL nie jest zale­ca­na do wło­sów jasny blond i rudych oraz do bar­dzo ciem­nej skó­ry ze wzglę­du na wyso­ki kon­trast mię­dzy pig­men­tem w kolo­rze wło­sów i w odcie­niu skóry ..

Jak sto­so­wać:

1. ogo­lić skó­rę MASZYNKĄ

2. użyć IPL VELVET

3. GOTOWE

Tech­no­lo­gia IPL apli­ku­je na skó­rę impul­sy świetl­ne o okre­ślo­nej dłu­go­ści fal, któ­re są wchła­nia­ne przez cebul­ki wło­sów. Im ciem­niej­sze wło­sy, tym lepiej pochła­nia­ją impul­sy świetl­ne i tym samym są sku­tecz­niej usuwane!

Cza­so­wy plan zabie­gów znaj­dziesz w instruk­cji obsługi.
“Żywot­ność lam­py KWARCOWEJ do 150 000 bły­sków = 12 lat…”

 

Para­me­try techniczne

Wymia­ry 
ok. 16 x 8,5 x 19 cm

Mak­sy­mal­na licz­ba ładunków
do 150 000 błysków 

Napię­cie
100–240 V

Czę­sto­tli­wość   
50–60 Hz

Moc
30 W

Tem­pe­ra­tu­ra pracy
+ 10°C do 40 °C

Wymia­ry okien­ka aplikacyjnego 
4 cm²

 
Zawar­tość opa­ko­wa­nia: – urzą­dze­nie z gło­wi­cą pul­sa­cyj­ną (moż­na ją zastą­pić wymien­ną, któ­rą zamó­wisz pod nume­rem EL91261) – zasi­lacz – uni­wer­sal­ne oku­la­ry ochron­ne – instruk­cja obsługi