HIGIENICZNY BEZDOTYKOWY automatyczny DOZOWNIK mydła, szamponu i środków czystości

122.59 

SKU: EL24231 Kategoria:

Opis

AUTOMATYCZNY, BEZDOTYKOWY DOZOWNIK mydła w pły­nie, środ­ków do zmy­wa­nia naczyń albo żelu pod prysznic.
“100% HIGIENICZNY

Wyko­rzy­stasz na mydła w pły­nie, środ­ki do mycia naczyń lub żele pod prysznic…”

 

Dla­cze­go kupić wła­śnie bez­do­ty­ko­wy dozownik…

jest nowo­cze­sny, higie­nicz­ny i ste­ro­wa­ny bezdotykowo
mycie będzie bar­dziej higie­nicz­ne jeśli zasto­su­jesz nasze żelo­we mydło z dodat­kiem prze­ciw­drob­no­ustro­jo­wym BACILEX HYGIENE
możesz wybrać 3 opcje dozo­wa­nia mydła (1,5 ml, 3 ml i 4,5 ml)
dzię­ki czuj­ni­ko­wi na pod­czer­wień wykry­wa ruch i auto­ma­tycz­nie poda­je wyma­ga­ną daw­kę mydła, środ­ka czysz­czą­ce­go lub żelu pod prysznic …
pod­czas dozo­wa­nia na górze zapa­la się zie­lo­na dio­da LED

 

 Korzy­ści bez­do­ty­ko­we­go dozowania

może być uży­wa­ny do dozo­wa­nia zarów­no mydła, jak i pły­nu do mycia naczyń
utrzy­mu­je czy­stość i porzą­dek w łazien­ce oraz w kuchni
super dla dzie­ci, któ­re od teraz poko­cha­ją mycie rąk!
nowo­cze­sny design – 100% higieniczny
pro­ste napeł­nia­nie poprzez odkrę­ce­nie pla­sti­ko­we­go pojem­ni­ka na dole

 

 

 

NASZA WSKAZÓWKA

napeł­nij auto­ma­tycz­ny dozow­nik żelem pod prysz­nic i sto­suj jak mydło w pły­nie LUB wypeł­nij dozow­nik bal­sa­mem do naczyń AQUATIX i dozuj odpo­wied­nią ilość na gąb­kę … wygod­ne i czy­ste mycie!

 

Świetl­ne wskaź­ni­ki pra­cy LED: włą­czo­ne / zie­lo­ne, wyłą­czo­ne / czer­wo­ne  świa­tło LED na górze!

 
Para­me­try techniczne

Zasi­la­ny na bate­rie paluszki:
4 x 1,5 AAA (brak w zestawie)

Pojem­ność pojem­ni­ka na mydło:

340 ml

Kąt dyszy:

20ᵒ

Wymia­ry:

8,4 x 11 x 24 cm.