Nawilżacz powietrza, skóry i utrwalacz makijażu SONISSIMO MULTIMIST, SYSTEMAT

131.89 

SKU: EL8560 Kategoria:

Opis

SONISSIMO MULTIMIST OSOBISTY SONICZNY NAWILŻACZ POWIETRZA Stwórz wła­sną toni­zu­ją­cą mgieł­kę bez alko­ho­lu, kie­dy­kol­wiek potrzebujesz.Nanotechnologicznie wytwo­rzo­ne mikro­cząst­ki chłod­nej mgieł­ki prze­ni­ka­ją głę­bo­ko do skó­ry i łatwo się wchła­nia­ją …Nawil­żaj powie­trze lub odświe­żaj swo­ją cerę, gdy tyl­ko poczu­jesz potrzebę.Absolutnie natu­ral­ne orzeź­wie­nie bez żad­nych dodat­ków, tyl­ko czy­sta woda.Po włą­cze­niu auto­ma­tycz­nie uru­cho­mi się 30-sekun­do­wy pro­gram two­rze­niam­gieł­ki sonicznej.
Wyko­na­ny z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, na 2 bate­rie AAA 1,5 V(brak w zesta­wie). Wymia­ry: 3 x 3 x 10 cm.

o 150% więk­sza zdol­ność absorp­cji (niż kla­sycz­ny spryskiwacz)
200% efekt nawilżający
300% utrzy­ma­nie wyglą­du makijażu

Wyko­rzy­stasz:• pod­czas podró­ży auto­bu­sem, pocią­giem lub samo­lo­tem, gdzie powie­trze jest napraw­dę bar­dzo suche• ast­ma­ty­cy uży­ją do natych­mia­sto­we­go odświe­że­nia, np. w kli­ma­ty­zo­wa­nych poko­jach• zawsze, kie­dy źle Ci się oddy­cha (możesz nawet nie myśleć, że jest to spo­wo­do­wa­ne suchym powie­trzem w Two­im oto­cze­niu)• mgła sonicz­na nawil­ży bło­ny ślu­zo­we, przy­no­sząc natych­mia­sto­wą ulgę w przy­pad­ku prze­zię­bie­nia lub aler­gii• moż­na go tak­że sto­so­wać do nawil­że­nia powie­trza dzie­ci• spo­koj­nie zmie­ści się w toreb­ce, siat­ce lub innym baga­żu• ide­al­ny do ujed­no­li­ce­nia maki­ja­żu• do czy­stej wody możesz dodać kro­plę olej­ku ete­rycz­ne­go (euka­lip­tu­sa, lawen­dy…)• samo­dziel­nie dopeł­niasz czy­stą wodą według pre­fe­ren­cji, pojem­ność zbior­ni­ka na wodę ok. 14 ml
Czy wiesz, że są to moż­li­we kon­se­kwen­cje mało nawil­żo­ne­go powie­trza :bóle gło­wy, zawro­ty, podraż­nie­nie bło­ny ślu­zo­wej nosa, nudności,zwężone dro­gi odde­cho­we, aler­gie, ast­ma, uszko­dze­nie płuc, podraż­nie­nie skóry…?
Nasze zale­ce­nie – zapo­bie­gaw­czo nawil­żaj powietrz w razie potrzeby.
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.