RELAX & SPA 5in1, uniwersalny przyrząd do masażu

107.23 

SKU: EL17051 Kategoria:

Opis

RELAX & SPA 5in1 uni­wer­sal­ne urzą­dze­nie do masa­żu z pię­cio­ma koń­ców­ka­mi (pła­ską, fali­stą, z kul­ka­mi, siat­ko­wą, złuszczająca).

 

Dla­cze­go war­to kupić RELAX & SPA 5in1:
otrzy­mu­jesz 5 róż­nych końcówek:

KOŃCÓWKA PŁASKA zmniej­sza ból ple­ców, szyi i barków
KOŃCÓWKAKULKAMI poma­ga redu­ko­wać cellulit
KOŃCÓWKA FALISTA masu­je całe ciało
KOŃCÓWKAPUMEKSEM złusz­cza skó­rę pięt
KOŃCÓWKA OCHRONNA chro­ni wło­sy przed wkrę­ce­niem się w urządzenie

(sto­suj zawsze w pobli­żu włosów)

 
 
 

Przy­jem­ny relaks zawsze gdy go potrzebujesz…”
 
 

Para­me­try techniczne

Wymia­ry:
 szer. 16,5 x wys. 11 x dł. 14 cm,

Śred­ni­ca końcówek
 7,5 cm

Śred­ni­ca koń­ców­ki ochronnej
11 cm

Napię­cie     
220–240 V ~ 50 Hz

Moc 
25 w