4D SHAVER, golarka

112.99 

SKU: EL91242 Kategoria:

Opis

4D SHAVER – wszyst­ko cze­go potrze­bu­je męż­czy­zna­Go­lar­ka elek­trycz­na do gole­nia na sucho
· Wbu­do­wa­na bate­ria umoż­li­wia pra­cę przez 45 min, gdy jest w peł­ni nała­do­wa­na · Ela­stycz­ne gło­wi­ce wygi­na­ją się w 4 kie­run­ki, dopa­so­wu­ją się do kształ­tu twa­rzy· 4D SHAVER goli szyb­ko i bez podraż­nień· Szyb­sze i bar­dziej efek­tow­ne gole­nie, podwój­ne sta­lo­we ostrza, o 50% dokład­niej­sze gole­nie · Wysu­wa­ny try­mer do gole­nia boko­bro­dów i wąsów · Ergo­no­micz­ny kształt uła­twia gole­nie · Prak­tycz­na pod­staw­ka Posia­da spe­cjal­ną osło­nę oraz szczo­tecz­kę do czyszczenia
Oraz prak­tycz­ne etui, przy­dat­ne w podró­ży Wymia­ry: 16 x 5,5 cm