Wewnętrzne naczynie do gotowania do COMBIVAR® 1 i COMBIVAR® EASY

197.88 

SKU: EL27144 Kategoria:

Opis

6 LITROWE WEWNĘTRZNE NACZYNIE DO GOTOWANIA (do COMBIVAR® EASYCOMBIVAR® 1)jest wypo­sa­żo­ne w nie­przy­wie­ra­ją­cą powierzch­nię BIOPAN® GOLD, gru­bo­ścien­na. Śred­ni­ca naczy­nia 24cm, wys.16cm.

Kil­ka wska­zó­wek dla dłu­go­trwa­łej satys­fak­cji z powierzch­ni nieprzywierającej

Nie myj naczy­nia w zmy­war­ce. Wystar­czy jed­ny­nie kro­pla deter­gen­tu i zwy­kła gąb­ka do mycia naczyń.
Nie uży­waj dru­cia­ka, pia­sku ani mlecz­ka do naczyń. Mogło­by to dopro­wa­dzić do zary­so­wa­nia i uszko­dze­nia powierzchni.
Uży­waj tyl­ko pla­sti­ko­wych lub drew­nia­nych przy­bo­rów kuchen­nych. (Meta­lo­we łopat­ki, cho­chle itd. mogły­by pory­so­wać powłokę!)

DO NAGRZANEGO GORĄCEGO NACZYNIA NIGDY NIE WLEWAJ ZIMNEJ WODY !!! Szok ter­micz­ny może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie powierzch­ni cera­micz­nej i jej póź­niej­sze złusz­cza­nie. Takie uszko­dze­nie nie będzie uzna­ne w ramach gwa­ran­cji. DO PODLEWANIA gorą­cych potraw uży­waj gorą­cej wody z czaj­ni­ka. Będzie to bez­piecz­niej­sze dla powło­ki cera­micz­nej i jed­no­cze­śnie skró­ci czas goto­wa­nia posiłku.