Naścienna bambusowa półka z wieszakiem GoEco®

131.89 

SKU: DA28241 Kategoria:

Opis

ŚCIENNY WIESZAK BAMBUSOWY z 4 haczy­ka­mi i prak­tycz­ną pół­ką. Wymia­ry: szer. 61 x gł. 21 x wys. 31 cm.

 

wie­szak wyko­rzy­stasz do prze­cho­wy­wa­nia płasz­czy, kur­tek, a dzię­ki pół­ce w gór­nej czę­ści rów­nież do skła­do­wa­nia cza­pek, sza­li­ków i rękawiczek
moż­na go rów­nież uży­wać w łazien­ce do prze­cho­wy­wa­nia ręcz­ni­ków i szlafroków
nada­je się też do Two­je­go biura

 
CZYSTY, NOWOCZESNY DESIGN, KTÓRY POPRAWI WYGLĄD KAŻDEGO WNĘTRZA.
SPRASOWANY BAMBUS Łody­gi bam­bu­sa są ści­ska­ne pod dużym naci­skiem. Tak prze­two­rzo­ny bam­bus jest bar­dzo trwa­ły, nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły i prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny. Spra­so­wa­ny bam­bus jest rów­nież uży­wa­ny do pro­duk­cji bar­dzo wytrzy­ma­łych pod­łóg bambusowych.
Meble bam­bu­so­we dostar­cza­my zde­mon­to­wa­ne, dołą­cza­my do nich instruk­cje doty­czą­ce łatwe­go mon­ta­żu i zestaw montażowy.

 

Meble wyko­na­ne są z bam­bu­sa, czym zapew­nia­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i zasto­so­wa­nie szyb­ko rosną­ce­go bam­bu­sa do pro­duk­cji mebli.