Bambusowy stojak/ kubek GoEco® z naturalnego surowego bambusa

27.90 

SKU: DA240851 Kategoria:

Opis

Bam­bu­so­wy stojak/kubek na Ucho­czy­ści­ki, patycz­ki do uszu,waciki, szczo­tecz­ki do zębów i inne drobiazgi.Wysokośc ok. 8 cm.

KAŻDA SZTUKA JEST ORYGINALNA!Średnica róż­ni się w zależ­no­ści od wzro­stu poszcze­gól­nych łodyg bambusowych!

BAMBUSOWY KUBEK

cał­ko­wi­cie natu­ral­ny = z natu­ral­ne­go suro­we­go pędu bambusowego
wyko­rzy­stasz na ucho­czy­ści­ki, patycz­ki do uszu, waci­ki, szczo­tecz­ki do zębów i inne drobiazgi.

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.