SKŁADANY BAMBUSOWY STOLIK GoEco®

318.89 

SKU: DA28131 Kategoria:

Opis

SKŁADANY STOLIK BAMBUSOWY Wymia­ry: szer. 59 x gł. 59 x wys. 54 cm (zło­żo­ny 59 x 7 x 57,5 cm).

 

Zasto­su­jesz go jako prak­tycz­ny sto­lik kawo­wy, któ­ry zło­żysz w przy­pad­ku bra­ku miej­sca, w domu, na tara­sie, w ogro­dzie zimo­wym, sypial­ni, gabinecie…PO PROSTU WSZĘDZIE, GDZIE TRZEBA!
Jest prak­tycz­nie skła­da­ny i łatwy do prze­no­sze­nia dzię­ki uchwytowi.

CZYSTY, NOWOCZESNY DESIGN, KTÓRY POPRAWI WYGLĄD KAŻDEGO WNĘTRZA.
SPRASOWANY BAMBUS Łody­gi bam­bu­sa są ści­ska­ne pod dużym naci­skiem. Tak prze­two­rzo­ny bam­bus jest bar­dzo trwa­ły, nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły i prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny. Spra­so­wa­ny bam­bus jest rów­nież uży­wa­ny do pro­duk­cji bar­dzo wytrzy­ma­łych pod­łóg bambusowych.
Meble bam­bu­so­we dostar­cza­my zde­mon­to­wa­ne, dołą­cza­my do nich instruk­cje doty­czą­ce łatwe­go mon­ta­żu i zestaw montażowy.

 

 

Meble wyko­na­ne są z bam­bu­sa, czym zapew­nia­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i zasto­so­wa­nie szyb­ko rosną­ce­go bam­bu­sa do pro­duk­cji mebli.