Silikonowa okrągła “dożywotnia” szczotka WC, łatwo zmywalna, GoEco®

56.90 

SKU: DA29421 Kategoria:

Opis

Sili­ko­no­wa szczot­ka WC z pęse­tą ukry­tą w rącz­ce. Połą­cze­nie sili­ko­nu, solid­ne­go pla­sti­ku i metalu.Wymiary: sto­jak śred­ni­ca 14 cm, wys. 15 cm, szczot­ka śred­ni­ca 7 cm, wys. 39,5 cm, pęse­ta dłu­gość 12 cm. Wyso­kość cał­ko­wi­ta 43,5 cm.

 
sili­ko­no­wa szczot­ka do WC

łatwo utrzy­mu­je się w czy­sto­ści, sili­ko­no­we wypust­ki nie zatrzy­mu­ją w sobie brudu
w czy­stym, pier­wot­nym sta­nie wytrzy­ma kil­ka­krot­nie dłu­żej niż kla­sycz­ne szczot­ki, któ­re cza­sem się deformują
w kom­ple­cie prak­tycz­na pęse­ta ukry­ta w uchwy­cie dla szcze­gó­ło­we­go wyczysz­cze­nia WC szczotki

 

 

 

Wytrzy­ma kil­ku­krot­nie dłu­żej i jest łatwo zmywalna.