2 szt. silikonowy stabilizator/ korektor na haluksa

12.90 

SKU: DA28043 Kategoria:

Opis

2 szt. sili­ko­no­wy stabilizator/ korek­tor na haluk­sa, z podwój­nym pierścieniem,uniwersalny, wymia­ry ok. 5 x 5 cm.
Ten korek­tor z pew­no­ścią wyko­rzy­stasz, jeśli cier­pisz na pro­blem palu­cha kośla­we­go. Nie jest to żad­na poważ­na cho­ro­ba, haluks to pro­blem, któ­ry doty­ka więk­szość populacji.
Dzię­ki sto­so­wa­niu tej pro­stej pomo­cy możesz unik­nąć nie­przy­jem­nej ope­ra­cji, zapo­biec bólo­wi oraz dal­szej defor­ma­cji palca.

ANATOMIXX PEDICARE® DLA TWOJEGO KOMFORTOWEGOPRZYJEMNEGO CHODZENIA

Sili­ko­no­wy korek­tor palucha

oddzie­li duży palec od innych i usta­bi­li­zu­je go w natu­ral­nej pozycji
wyrów­nu­je haluk­sa do stopy
zapo­bie­ga powsta­wa­niu otarć

 

wyko­na­no z mięk­kie­go, deli­kat­ne­go i ela­stycz­ne­go silikonu
moż­na sto­so­wać przez cały dzień, pod­czas cho­dze­nia i codzien­nych aktywności
ide­al­ne do uży­wa­nia też pod­czas snu, kie­dy tak­że docho­dzi do korek­ty palu­cha koślawego