Migrenka żelowa maska XXL, ciepły / zimny okład

31.89 

Opis

Wymia­ry czę­ści żelo­wej: 28 x 8 cm. Paski mocu­ją­ce na rze­py do regu­la­cji obwo­du (46 – 70 cm).
ZIMNY OKŁAD­Przed uży­ciem włóż na 1 godzi­nę do lodów­ki lub na 30 minut do zamrażarki.Pomaga przy bólach gło­wy, migre­nach, obrzę­kach oczu, zmę­cze­niu … Możesz sto­so­wać tak­że na innych czę­ściach cia­ła, gdzie potrze­bu­jesz poczu­cia przy­jem­ne­go chło­du i ulgi, na przy­kład przy sinia­kach, uką­sze­niach owa­dów, oparzeniach…
CIEPŁY OKŁA­DZa­mocz w cie­płej wodzie kra­no­wej przez 10 minut lub do osią­gnię­cia przy­jem­nej temperatury.Pomaga przy kata­rze i bólach zatok spo­wo­do­wa­nych prze­zię­bie­niem lub aler­gią. Na innych czę­ściach cia­ła cie­pło poma­ga na przy­kład przy bólach wzro­sto­wych, bólu sta­wów, sztyw­no­ści mię­śni, brzu­cha itp. U nie­mow­ląt spraw­dzi się ogrze­wa­nie brzusz­ka pod­czas wzdęć.