Konjak gąbka WĘGIEL BAMBUSOWY

24.29 

SKU: FC77971 Kategoria:

Opis

Gąb­ka zawie­ra skład­nik węgla bam­bu­so­we­go, któ­ry jest natu­ral­nym absor­ben­tem sebum. Poma­ga kon­tro­lo­wać wydzie­la­nie sebum i deli­kat­nie usu­wa mar­twe komór­ki naskór­ka. Dłu­go­trwa­łe sto­so­wa­nie zmniej­szy nad­mier­ną pro­duk­cję sebum, napnie pory, zmięk­czy skó­re i pomo­że uzy­skać natu­ral­ny połysk cery. Gąb­ka nada­je się szcze­gól­nie do cery mie­sza­nej oraz tłustej.

100% natu­ral­na gąb­ka z porwa­tą struk­tu­rą ma wyjąt­ko­we efek­ty czyszczące.

GĄBKA KONJAK

zawie­ra węgiel bambusowy
usu­nie wszyst­kie zanie­czysz­cze­nia i pozo­sta­wi skó­rę czy­stą, gład­ką oraz mięk­ką i to tyl­ko natu­ral­nym sposobem
dogłęb­nie czy­sta cera, dzia­ła jak deli­kat­ny, ale sku­tecz­ny peeling
poma­ga usu­nąć make-up
nada­je się do codzien­ne­go sto­so­wa­nia, moż­na uży­wać  samo­dziel­nie lub z ulu­bio­nym środ­kiem do czysz­cze­nia twarzy. 

Jej uni­kal­na struk­tu­ra łagod­nie masu­je cerę, sty­mu­lu­je krą­że­nie krwi oraz wspie­ra wzrost nowych komó­rek skó­ry. Regu­lar­nym sto­so­wa­niem zaha­mu­jesz trą­dzik, usu­niesz zaskór­ni­ki i wyrów­nasz pH skó­ry całe­go ciała.

 

Czy wiesz, że…

węgiel bam­bu­so­wy jest natu­ral­nym absor­ben­tem sebum

Jest bar­dzo deli­kat­na i przy­ja­zna dla skó­ry. Odpo­wied­nia dla cery wraż­li­wej, któ­rej nie wysu­sza. Po wyschnię­ciu w gąb­ce nie utrzy­mu­ją się żad­ne mikro­or­ga­ni­zmy i grzy­by. Wysu­szo­na gąb­ka odzy­ska swo­je wła­ści­wo­ści i kształt po zamo­cze­niu w wodzie. Wymia­ry ok. 7 x 3 cm.

 

 

100% natu­ral­ny produkt
biodegradowalna
przy­ja­zna dla środowiska
bez jakich­kol­wiek barw­ni­ków i innych dodatków