360° obrotowa taca/organizer

84.69 

SKU: DA26482 Kategoria:

Opis

360° obro­to­wa taca/organizer do szaf­ki, lodów­ki i na stół, z boku prak­tycz­ne uchwy­ty­do prze­no­sze­nia, anty­po­śli­zgo­wa powierzch­nia prze­strze­ni do przechowywania,na dole mecha­nizm obro­to­wy z gumo­wy­mi pod­kład­ka­mi anty­po­śli­zgo­wy­mi, wyko­na­no z moc­ne­go plastiku. 

Prak­tycz­ne obra­ca­nie o 360 ° = wszyst­ko masz prak­tycz­nie pod ręką! 

Wyko­rzy­stasz na:

przy­pra­wy i aro­ma­ty w szaf­kach kuchennych
ole­je, octy, sosy i prze­two­ry w spiżarni
musz­tar­dy, dres­sin­gi, napo­je lub jogur­ty w lodówce
środ­ki czy­sto­ści w szaf­ce pod zlewem
pro­duk­ty kosme­tycz­ne na pół­ce w łazience
dro­ge­rię i deter­gen­ty w szaf­kach łazienkowych
leki w apteczce

Moż­na uży­wać do ser­wo­wa­nia, ale tak­że do upo­rząd­ko­wa­nia rzeczy!Dzięki pod­wyż­szo­nej kra­wę­dzi nie prze­wró­cą się.