Patelnia ŚREDNIA Ø 20 cm BIOPAN® WOODOO, z uchwytem soft touch z imitacji drewna

94.90 

SKU: DA25311 Kategoria:

Opis

BIOPAN® WOODOO PATELNIA ŚREDNIA, śred­ni­ca 20 cm, obję­tość 1000 ml, wyso­kość 4,5 cm.

Patel­nia śred­nia BIOPAN® WOODOO

wytrzy­ma­ła dwu­war­stwo­wa powierzch­nia cera­micz­na SALT&PEPPER
induk­cyj­ne dno, któ­re­go masyw­ne dopra­co­wa­nie zapew­nia, że nie „wypa­czy” się ono ani nie zdeformuje
masyw­na kon­struk­cja ze sto­pu alu­mi­nium, któ­ra dobrze prze­wo­dzi ciepło
zewnętrz­na efek­tyw­nie tło­czo­na błysz­czą­ca powierzchnia
ory­gi­nal­ny anty­po­śli­zgo­wy uchwyt ter­mo­izo­la­cyj­ny SOFT TOUCH (przy­jem­ny w doty­ku) z imi­ta­cji drewna

Moż­na uży­wać na tych powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta cera­micz­na, induk­cyj­na, halogenowa.