3w1 silikonowa / łyżka / łopatka z metalowym wzmocnieniem.

24.29 

SKU: DA6236 Kategoria:

Opis

SZPATUŁKA 3w1 dwu­stron­na sili­ko­no­wa szpa­tuł­ka / łyż­ka / łopat­ka z meta­lo­wym wzmoc­nie­niem. Moż­na myć w zmy­war­ce. Dłu­gość: 29,5 cm. Do użyt­ku do 70 ° C

 

1) Wyko­rzy­staj jako kla­sycz­ną łyż­kę kuchen­ną przy goto­wa­niu. Jest ela­stycz­na i pomo­że Ci to zebrać jedze­nie z dna naczy­nia pod­czas goto­wa­nia. Więc nic się nie przypali.
2) Użyj przy wycią­ga­niu cia­sta z miski. Ela­stycz­ny sili­kon wytrze całe cia­sto z miski,nie pozo­sta­wia­jąc nie­po­trzeb­nych resztek.
3) Wygła­dzisz i roze­trzesz nią kre­my i pole­wy na torty.
4) Wąskim koń­cem (dru­ga stro­na łopat­ki) opróż­nisz całą zawar­tość sło­ika majonezu,musztardy lub dże­mu. Nigdy wię­cej stu­ka­nia łyżecz­ką o ścia­ny sło­ika z majonezem.
5) Bez obaw możesz uży­wać jej rów­nież na powierzch­niach nie­przy­wie­ra­ją­cych (cera­micz­nych i teflonowych).