Patelnia WOK Ø 28 cm z pokrywką BIOPAN WOODOO®, z uchwytem soft touch z imitacji drewna

197.88 

SKU: DA25322 Kategoria:

Opis

BIOPAN® WOODOO WOK patel­nia śred­ni­ca 28 cm ze szkla­ną pokryw­ką, dwa uchwy­ty dla łatwe­go prze­no­sze­nia, obję­tość 3600 ml, wyso­kość 8 cm.

Patel­nia BIOPAN® WODOO WOK ze szkla­ną pokrywką

wytrzy­ma­ła dwu­war­stwo­wa powierzch­nia cera­micz­na SALT&PEPPER
induk­cyj­ne dno, któ­re­go masyw­ne dopra­co­wa­nie zapew­nia, że nie „wypa­czy” się ono ani nie zdeformuje
masyw­na kon­struk­cja ze sto­pu alu­mi­nium, któ­ra dobrze prze­wo­dzi ciepło
zewnętrz­na efek­tyw­nie tło­czo­na błysz­czą­ca powierzchnia
ory­gi­nal­ny anty­po­śli­zgo­wy uchwyt ter­mo­izo­la­cyj­ny SOFT TOUCH (przy­jem­ny w doty­ku) z imi­ta­cji drewna.
pokryw­ka z ter­mosz­kła z sili­ko­no­wym zakoń­cze­niem ide­al­nie przy­le­ga­ją­cym do patel­ni oraz otwo­rem wen­ty­la­cyj­nym. Anty­po­śli­zgo­wy uchwyt ter­mo­izo­la­cyj­ny SOFT TOUCH z imi­ta­cji drewna.

Moż­na uży­wać na tych powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta cera­micz­na, induk­cyj­na, halogenowa.