Rondel Ø 16 cm BIOPAN WOODOO®, z uchwytem soft touch z imitacji drewna

77.15 

SKU: DA25321 Kategoria:

Opis

BIOPAN® WOODOO ron­del, śred­ni­ca 16 cm, obję­tość 1200 ml,  wyso­kość 7,5 cm.

Ron­del BIOPAN® WOODOO

wytrzy­ma­ła dwu­war­stwo­wa powierzch­nia cera­micz­na SALT&PEPPER
induk­cyj­ne dno, któ­re­go masyw­ne dopra­co­wa­nie zapew­nia, że nie „wypa­czy” się ono ani nie zdeformuje
masyw­na kon­struk­cja ze sto­pu alu­mi­nium, któ­ra dobrze prze­wo­dzi ciepło
zewnętrz­na efek­tyw­nie tło­czo­na błysz­czą­ca powierzchnia
ory­gi­nal­ny anty­po­śli­zgo­wy uchwyt ter­mo­izo­la­cyj­ny SOFT TOUCH (przy­jem­ny w doty­ku) z imi­ta­cji drewna.

Moż­na uży­wać na tych powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta cera­micz­na, induk­cyj­na, halogenowa.