Grubościenna forma na 6 szt. MAXI muffinek (średnica 8,5 cm) BIOPAN

75.90 

SKU: DA7798 Kategoria:

Opis

FORMA BIOPAN® DO PIECZENIASZT. MAXI MUFFINÓW (2x więk­sze muffiny).Maks. zewnętrz­ne wymia­ry: 31,5 x 21,5 x 4,5 cm.Wymiary otwo­rów na maxi muf­fi­ny: śred­ni­ca 8,5 cm x śred­ni­ca 6 cm x wys. 4 cm.
Gru­bo­ścien­na kon­struk­cja gwa­ran­tu­je, że for­my i bryt­fan­ny nie popę­ka­ją ani się nie odkształ­cą, jak w przy­pad­ku kla­sycz­nych cien­kich meta­li = dłu­ga żywot­ność fore­mek i blach.
Czy wiesz, że …? DEDRA jako jedy­na fir­ma na świe­cie uży­wa jasno­zie­lo­nej nie­przy­wie­ra­ją­cej powierzch­ni cera­micz­nej BIOPAN®. Naj­więk­szy świa­to­wy pro­du­cent powierzch­ni cera­micz­nych nazwał ten odcień: DEDRA GREEN (DEDRA ZIELONY).
Zmia­na kolo­ru powierzch­ni jest naturalna:Pod wpły­wem tłusz­czu i wyż­szych tem­pe­ra­tur docho­dzi do barw­nych zmian wszyst­kich powłok nie­przy­wie­ra­ją­cych. Jasno­zie­lo­na powierzch­nia zmie­ni kolor na ciem­niej­szy odcień.