Patelnia głęboka Ø 28 cm BIOPAN® S&P, z odpinanym uchwytem

150.79 

SKU: DA24342 Kategoria:

Opis

BIOPAN® S&P GŁĘBOKA PATELNIA z odpi­na­ną rącz­ką, obję­tość 2600 ml, śred­ni­ca 28 cm, wyso­kość 5,5 cm (z rącz­ką ok. 8 cm).
 

 

Patel­nia BIOPAN® S&P

odpor­na, dwu­war­stwo­wa powło­ka cera­micz­na SALT & PEPPER;
induk­cyj­ny spód, masyw­ne dopra­co­wa­nie gwa­ran­tu­je, że dno patel­ni nie „rozej­dzie” się ani nie zdeformuje;
zdej­mo­wa­ny uchwyt (bez nie­go pasu­je do piekarnika).

Cera­micz­na powło­ka patel­ni BIOPAN S&P NIE ZAWIERA żad­nych PTFE ani PFOA (mate­ria­ły tok­sycz­ne), w odróż­nie­niu od typo­wych patel­ni z powło­ką nie­przy­wie­ra­ją­ca z supermarketu!
Moż­na uży­wać na tych kuchen­kach do goto­wa­nia: gazo­wa, elek­trycz­na, pły­ta cera­micz­na, induk­cyj­na, halogenowa.
Do tej patel­ni pasu­je nasza UNIWERSALNA POKRYWKA 28 cm z izo­la­cją ter­micz­ną i ergo­no­micz­nym uchwy­tem DA5037.