31 cm grubościenna duża forma do CHLEBA i chleba TOSTOWEGO, BIOPAN

37.90 

SKU: DA7799 Kategoria:

Opis

GŁĘBOKA FORMA PROSTOKĄTNA BIOPAN®.Wykorzystasz do pie­cze­nia słod­kich i sło­nych bochen­ków, ale rów­nież na mię­sne gala­re­ty i dese­ry bez pieczenia.Maks. zewnętrz­ne wymia­ry: 31,5 x 15 x 7,5 cm, maks. obję­tość 2000 ml.
Gru­bo­ścien­na kon­struk­cja gwa­ran­tu­je, że for­my i bryt­fan­ny nie popę­ka­ją ani się nie odkształcą,jak w przy­pad­ku kla­sycz­nych cien­kich meta­li = dłu­ga żywot­ność fore­mek i blach.
Czy wiesz, że …? DEDRA jako jedy­na fir­ma na świe­cie uży­wa jasno­zie­lo­nej nie­przy­wie­ra­ją­cej powierzch­ni cera­micz­nej BIOPAN®. Naj­więk­szy świa­to­wy pro­du­cent powierzch­ni cera­micz­nych nazwał ten odcień: DEDRA GREEN (DEDRA ZIELONY).
Sto­so­wa­nie na tych powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta szkło-cera­micz­na, induk­cyj­na, halogenowa.
Zmia­na kolo­ru powierzch­ni jest naturalna:Pod wpły­wem tłusz­czu i wyż­szych tem­pe­ra­tur docho­dzi do barw­nych zmian wszyst­kich powłok nie­przy­wie­ra­ją­cych. Jasno­zie­lo­na powierzch­nia zmie­ni kolor na ciem­niej­szy odcień.