Superłopatka szeroka XXL „na stojąco” BIOPAN

18.90 

SKU: DA8954 Kategoria:

Opis

Moż­na umie­ścić na uchwy­cie i dzię­ki prak­tycz­ne­mu ocie­ka­czo­wi nic nie spłynie.
Moż­li­we jest wyko­rzy­sta­nie funk­cji „NA STOJAKA” na 2 spo­so­by- przy­rząd moż­na po uży­ciu POSTA­WIĆ­na uchwy­cie lub POŁOŻYĆ w pozy­cji pozio­mej, bez doty­ka­nia uży­wa­ną powierzch­nią bla­tu czy stołu,więc nie doj­dzie do zabru­dze­nia mebli kuchen­nych. Płyn i żyw­ność nie spły­wa­ją po ręko­je­ści dzię­ki prak­tycz­ne­mu ociekaczowi.
Możesz bez obaw sto­so­wać do wszyst­kich powierzch­ni nieprzywierających.Idealnie nada­je się do naczyń serii BIOPAN® z nie­przy­wie­ra­ją­cą powło­ką ceramiczną.
Wyso­kość 30,7 cm. Wymia­ry powierzch­ni obra­ca­ją­cej: 17 x 9,5 cm.Wykonana z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucznego.