BAMBOO taca ze sprasowanego bambusa GoEco®

77.15 

SKU: DA25221 Kategoria:

Opis

BAMBOO taca ze spra­so­wa­ne­go bam­bu­sa z dwo­ma bocz­ny­mi uchwy­ta­mi uła­twia­ją­cy­mi przenoszenie.Wymiary: 44 x 33 x 4,8 cm.

 

 taca ze spra­so­wa­ne­go bam­bu­sa z dwo­ma bocz­ny­mi uchwy­ta­mi uła­twia­ją­cy­mi przenoszenie;
świet­nie nada się do ser­wo­wa­nia śnia­dań, prze­ką­sek i obiadów;
super na śnia­da­nie do łóżka.

 

ten pro­dukt jest wypro­du­ko­wa­ny z bam­bu­sa, zapew­nia w ten spo­sób zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus jest jed­ną z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­nym materiałem
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­ga nad two­rzy­wem sztucz­nym i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie pochła­nia­ją zapa­chów, nie zaty­ka­ją się, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­mu­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.