WAŁEK do ciasta z drewna bukowego GoEco®

19.75 

SKU: DA25231 Kategoria:

Opis

GoEco® WAŁEK do cia­sta z drew­na bukowego.

 

wałek do cia­sta jest ide­al­ny np. do przy­go­to­wa­nia piz­zy i ciast, dzię­ki rucho­mej rącz­ce możesz łatwo zmie­nić kie­ru­nek wałkowania;

dzię­ki swo­je­mu kształ­to­wi i roz­mia­ro­wi ide­al­nie roz­wał­ku­je cia­sto na wszyst­kie strony;

dosko­na­le nada­je się do roz­wał­ko­wa­nia cia­sta bez­po­śred­nio w for­mie czy na blaszce.

Wymia­ry cał­ko­wi­te: 14,5 x 4 x 17,5 cm, dłu­gość wał­ka 13,8,  śred­ni­ca 4 cm.