5 szt. ZESTAW bambusowych przyborów kuchennych GoEco®

30.81 

SKU: DA25141 Kategoria:

Opis

5 szt. ZESTAW bam­bu­so­wych przy­bo­rów kuchen­nych GoEco®.Wymiary cał­ko­wi­te: śred­ni­ca 7,3 x 31,5 cm, dłu­gość akce­so­riów ok. 30 cm.
SKŁAD ZESTAWU:

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.