6 szt. BAMBUSOWE ŁYŻECZKI GoEco®, 12 cm

15.37 

SKU: FC27111 Kategoria:

Opis

6 szt. BAMBUSOWE ŁYŻECZKI dłu­gość ok. 12 cm.

 

natu­ral­ne łyżecz­ki bam­bu­so­we są prak­tycz­ne na przy­kład do nabie­ra­nia cukru i przy­praw, nada­ją się też do zim­nych i gorą­cych napojów
DO LODÓW zale­ca się wła­śnie łyżecz­kę kwa­dra­to­wą= lepiej się nią nabie­ra lody z pła­skie­go dna talerz­ka i miski.

Po uży­ciu umyj – opłucz wodą i pozo­staw do wyschnię­cia (nie zale­ca­my myciaw zmy­war­ce do naczyń – z cza­sem dopro­wa­dzi­ło­by do obni­że­nia jakości).

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.