BAMBUSOWA DESKA DO KROJENIA pieczywa GoEco®

46.90 

SKU: DA26681 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA DESKA DO KROJENIA pie­czy­wa, zło­żo­na z dwóch czę­ści, solid­nej deski i rusztu.Wymiary: 33 x 22 cm, gru­bość deski 2 cm, ruszt 31 x 19 cm, gru­bość rusz­tu 1,5 cm.

 

Dzię­ki tej desce nie będziesz już mieć do czy­nie­nia z bała­ga­nem na bla­cie kuchen­nym. Okru­chy spa­da­ją przez ruszt, póź­niej wystar­czy je tyl­ko wysypać!

 
 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.