BAMBOO winoteka/stojak na wino

281.09 

SKU: DA25211 Kategoria:

Opis

BAMBOO wino­te­ka / sto­jak na 9 bute­lek wina, ze spra­so­wa­ne­go bam­bu­sa ze sta­lo­wy­mi łącznikami.

 

aż na 9 butelek
wymia­ry: 33 x 16,5 x 33,5 cm,na butel­ki o śred­ni­cy ok. 8 cm

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie zaty­ka­ją się, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­mu­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno