4 szt. EKOWOREK na żywność, pieczywo, warzywa i owoce, KORZYSTNY ZESTAW

15.37 

SKU: DA24251S Kategoria:

Opis

KORZYSTNY ZESTAW 4 szt. EKOWORKÓW GoEco na żyw­ność, prak­tycz­ne wor­ki siat­ko­we wie­lo­krot­ne­go użyt­ku na pie­czy­wo, warzy­wa, owo­ce w wygod­nym zesta­wie, roz­miar jed­ne­go 30 x 35 cm. Mate­riał: 100% siat­ka poliestrowa.
Siat­ka dla­te­go, by zawar­tość wor­ka była widocz­na na kasie i aby kasjer­ka mogła skon­tro­lo­wać jego zawar­tość. Ponad­to polie­ster jest lżej­szy od baweł­ny (nie zwięk­sza nie­po­trzeb­nie masy ważo­nej żyw­no­ści) i nie ple­śnie­je w przy­pad­ku wil­go­ci z owo­ców i warzyw.
“Wor­ki są kom­pak­to­we, lek­kie i zmie­ścisz ich wie­le w torebce…”
Czy kie­dy­kol­wiek pró­bo­wa­łeś sobie wyobra­zić, ile pla­sti­ko­wych toreb zuży­wa prze­cięt­na rodzi­na w cią­gu tygodnia?

 

Dla­cze­go war­to uży­wać EKOWORKA?

oszczę­dzisz SETKI pla­sti­ko­wych, folio­wych rekla­mó­wek, któ­re zanie­czysz­cza­ją środowisko;
ide­al­ny do prze­no­sze­nia pie­czy­wa, owo­ców i warzyw ze skle­pu do domu;
jest wie­lo­krot­ne­go użyt­ku (moż­na prać);
prze­wiew­ny, zapew­nia poży­wie­niu dostęp do powie­trza i prze­dłu­ża w ten spo­sób ich świe­żość oraz zacho­wu­je ich smak!

po zwa­że­niu jedze­nia w super­mar­ke­cie możesz nakle­ić ety­kie­tę z kodem kre­sko­wym EAN bez­po­śred­nio na odwro­cie ety­kie­ty z logo DEDRA.
Ety­kie­ty samo­przy­lep­ne dobrze się trzy­ma­ją. Testowane.

 
Ile jed­no­ra­zo­wych tore­bek folio­wych jest zuży­wa­nych przez prze­cięt­ną rodzi­nę rocznie?
2000 tore­bek rocz­nie! (Rodzi­na 5 osób x 400 rekla­mó­wek na oso­bę rocznie).
Kupu­je­my owo­ce, warzy­wa, pie­czy­wo i z każ­dym zaku­pem przy­no­si­my ich kil­ka do domu! A potem po pro­stu je wyrzu­ca­my i tyl­ko w naj­lep­szym przy­pad­ku tra­fia­ją do sor­to­wa­nych odpadów.
Roz­miar EKOWORKA: 30 x 35 cm.
Waga: ok. 20 g.
100% siat­ka PES (siat­ka jest oddy­cha­ją­ca, a tak­że umoż­li­wia spraw­dze­nie zawar­to­ści worecz­ka przy płat­no­ści na kasie).