PRZENIEŚTO praktyczny organizer, do przenoszenia i przechowywania

46.26 

SKU: DA23012 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ny orga­ni­zer z moc­ne­go, wyso­kiej jako­ści pla­sti­ku, z 8 przegródkami,dzięki 3 wyj­mo­wa­nym prze­kład­kom moż­na zwięk­szyć prze­strzeń do składowania.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 33 x 7 x 14,5 cm.

 

Łatwe prze­no­sze­nie dzię­ki prak­tycz­ne­mu uchwytowi

3 wyj­mo­wa­ne przekładki

moż­na prak­tycz­nie prze­cho­wy­wać w sto­sie, oszczęd­ność miejsca