Uchwyt na gazety i czasopisma

14.49 

SKU: DA6635 Kategoria:

Opis

Połą­cze­nie chro­mu i moc­nej tka­ni­ny nylo­no­wej (jest zdej­mo­wa­na dzię­ki rzepowi).Wymiary: 32 x 11 x 30 cm.
Instruk­cja mon­ta­żu uchwy­tu na gazety:
1) naj­pierw dokład­nie odtłuść powierzch­nię, na któ­rej będziesz umiesz­czać uchwyt
2) następ­nie zdej­mij folię ochron­ną z przy­ssa­wek i doci­śnij uchwyt do powierzchni
3) na koniec obróć pokrę­tło na każej przy­ssaw­ce zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zegara.Spowoduje to sil­ne zassa­nie przy­ssaw­ki do powierzch­ni czy­li przy­mo­co­wa­nie uchwytu.