KURZOSPRAY miotełka do kurzu SASANKA z butelką natryskową

19.75 

SKU: DA24891 Kategoria:

Opis

KURZOSPRAY mio­teł­ka do kurzu SASANKA ze zdej­mo­wa­ną nakład­ką z moż­li­wo­ścią wypra­nia (ścią­ga­na stoperem),w uchwy­cie znaj­du­je się prak­tycz­na butel­ka ze spry­ski­wa­czem na wodę lub środ­ki czy­sto­ści. Na górze otwór do zawie­sza­nia, wyko­na­na z two­rzy­wa sztucznego.
Dłu­gość cał­ko­wi­ta 36 cm, wymia­ry powierzch­ni czysz­czą­cej ok. 9,5 x 13 cm, pojem­ność butel­ki ok. 30 ml.

 

zdej­mo­wa­na nakład­ka z moż­li­wo­ścią wypra­nia (ścią­ga­na stoperem)
na uchwy­cie prak­tycz­na butel­ka nastry­sko­wa (obję­tość ok. 30 ml) na wodę lub środ­ki czystości

Do butel­ki natry­sko­wej zale­ca­my sto­so­wa­nie nasze­go NANOX WOODOO lub ANTISTATICUM 2in1.