Zawieszany organizer, na baterię

30.81 

SKU: DA22923 Kategoria:

Opis

Zawie­sza­ny orga­ni­zer na kran kuchen­ny, połą­cze­nie pla­sti­ku i sili­ko­nu, moż­na zawie­sić na bate­rięo obwo­dzie ok. 14,5 – 22 cm, zazna­czo­ny podział na dwie czę­ści, w dol­nej czę­ści otwo­ry odpro­wa­dza­ją­ce wodę.
Wymia­ry czę­ści ocie­ko­wej: 14,5 x 5,5 x 8,5, cał­ko­wi­te: 14,5 x 5,5 x 11,5 cm.

 

moż­na zawie­sić na bate­rii o obwo­dzie ok. 14,5 – 22 cm
pro­ste moco­wa­nie za pomo­cą prak­tycz­ne­go uchwy­tu z guzikami,łatwa konserwacja
dno z otwo­ra­mi odpro­wa­dza­ją­cy­mi wodę do zlewu
możesz wyko­rzy­stać w łazien­ce i kuch­ni na gąb­ki, szczot­ki, szmat­ki, ale i na mydło, żel pod prysz­nic lub szczo­tecz­kę i pastę