EKO intensywny środek do czyszczenia powierzchni plastikowych PLASTINO ECOLOGIX spray

24.29 

SKU: HP0570 Kategoria:

Opis

EKO śro­dek do czysz­cze­nia pla­sti­ków, mebli, ram okien­nych, PLASTINO ECOLOGIX 500 ml.

Wyczy­ści pla­sti­ko­we powierzch­nie i zapew­ni wyjąt­ko­wy połysk.
Two­rzy ochro­nę przed ponow­nym osa­dza­niem zanieczyszczeń.
Po wyczysz­cze­niu stwo­rzy war­stwę ochron­ną, któ­ra odpy­cha ście­ka­ją­ce kro­ple wody.
Skład­ni­ki zapew­nia­ją­ce war­stwę ochron­ną, któ­ra odpy­cha ście­ka­ją­ce kro­ple wody.Spryskaj pla­sti­ko­wą powło­kę i za pomo­cą gąb­ki usuń zabru­dze­nia. Pozo­sta­ło­ści roz­two­ru i bru­du następ­nie spłucz wodą lub prze­trzyj wil­got­ną szmatką.

Super pomysł

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).

100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Eko­lo­gia
Ten śro­dek jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej  obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz.
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.