EKO impregnat do szyb i luster w łazience ECO AQUA PROTECTION

30.81 

SKU: SP0108 Kategoria:

Opis

ECO AQUA PROTECTION SPRAY to spe­cjal­ny spray impre­gnu­ją­cy zapro­jek­to­wa­ny do ochro­ny powierzch­ni szkla­nych, luster i kabin prysz­ni­co­wych. Po apli­ka­cji i wypo­le­ro­wa­niu na powierzch­ni szkla­nej sku­tecz­nie odpy­cha kro­ple wody i chro­ni przed osa­dza­niem się kamienia.

 Głów­ne zalety:

Odpy­cha ciek­ną­ce kro­ple wody: Spray zapo­bie­ga osa­dza­niu się kro­pli wody na powierzch­niach szkla­nych, co zacho­wu­je je czy­ste i łatwe w utrzymaniu.
Chro­ni przed osa­dza­niem się kamie­nia wod­ne­go: Skład­nik impre­gnu­ją­cy sprayu zapo­bie­ga two­rze­niu kamie­nia wod­ne­go, któ­ry mógł­by spo­wo­do­wać uszko­dze­nia i nie­po­żą­da­ne pla­my na powierzch­niach szklanych.
Two­rzy film ochron­ny prze­ciw­ko paro­wa­niu: Spray apli­ko­wa­ny na szkla­nych powło­kach two­rzy film ochron­ny, któ­ry zapo­bie­ga paro­wa­niu powierzch­ni, co jest ide­al­ne dla łazie­nek i kabin prysznicowych.
EKO ochro­na: ECO AQUA PROTECTION SPRAY jest przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska i nie zawie­ra szko­dli­wych chemikaliów.
Pro­sta apli­ka­cja: Wystar­czy jedy­nie spry­skać spray­em szkla­ną powierzch­nię, wypo­le­ro­wać szmat­ką i ochron­ny film jest goto­wy. Szyb­kie oraz pro­ste roz­wią­za­nie dla wszyst­kich Two­ich szkla­nych powłok.
Pojem­ność: 200 ml – wystar­cza­ją­ca ilość dla dłu­go­trwa­łej ochro­ny Two­ich szkla­nych powierzchni.ECO AQUA PROTECTION SPRAY zapew­nia sku­tecz­ną ochro­nę dla powierzch­ni szkla­nych, luster i kabin prysz­ni­co­wych, zapo­bie­ga paro­wa­niu oraz two­rze­niu kamie­nia wod­ne­go, jed­no­cze­śnie dba­jąc o środowisko.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki two­rzą two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w prze­ci­wień­stwie do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści pły­nu i opła­cal­no­ści pro­duk­tu. Dzię­ki mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne, nad­mier­ne, pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.