NANOX CRYSTAL spray do czyszczenia kryształów

30.81 

SKU: NW0076 Kategoria:

Opis

NANOX CRYSTAL 250 ml spray odpo­wied­ni do czysz­cze­nia wszyst­kich rodza­jów krysz­ta­łów łącz­nie z oło­wia­nym, zapew­nia­ją­cy wyso­ki połysk.

 

 

Dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści alko­ho­lu i nano­czą­ste­czek ma nie­zwy­kłą zdol­ność czysz­czą­cą. Bar­dzo dobrze roz­kła­da się na nie­szko­dli­we sub­stan­cje. Jest to bar­dzo sku­tecz­ny i wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny śro­dek. Z wyjąt­ko­wą siłą czysz­czą­cą. Wystar­czy nie­wiel­ka ilość.

 

 

 

Dosko­na­le czy­ści żyran­do­le, wazo­ny i inne przed­mio­ty z krysz­ta­łu. Krysz­ta­ło­we deko­ra­cje? Żaden problem!
Pro­sta apli­ka­cja i zasto­so­wa­nie dzię­ki bar­dzo drob­ne­mu spryskiwaczowi.

 

 

Nano­tech­no­lo­gia

Zasto­so­wa­nie nano­tech­no­lo­gii w pro­duk­tach czysz­czą­cych ma swo­ją przy­szłość. Nano­czą­stecz­ki zapew­nia­ją temu środ­ko­wi czysz­czą­ce­mu nie­zrów­na­ną moc czysz­cze­nia. Małe nano­czą­stecz­ki prze­su­wa­ją się po powierzch­ni i sku­tecz­nie usu­wa­ją brud. Wyda­je nam się,że krysz­tał jest cał­ko­wi­cie gład­ki, ale w rze­czy­wi­sto­ści pod mikro­sko­pem jest ziar­ni­sty. I wła­śnie na tą ziar­ni­stą powierzch­nię moż­na sto­so­wać nanocząsteczki.
Inno­wa­cyj­ne, inte­li­gent­ne roz­wią­za­nia to te, któ­re w DEDRZE lubi­my najbardziej. 

 

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.

 

 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.

 

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.