EKO Płyn do szyb XONOX ECOWIN, 500 ml

18.90 

SKU: NW0075 Kategoria:

Opis

Spray dla dosko­na­le czy­stych i błysz­czą­cych okien, szyb i luster, cał­ko­wi­cie bez smug XONOX ECO WIN, 500 ml.

GŁÓWNE ZALETY:1) zawie­ra deli­kat­ne i roz­kła­da­ją­ce się w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne 2) wzmoc­nio­na siła czysz­czą­ca i nastę­pu­ją­cy połysk3) o świe­żym, kwia­to­wym, pudro­wym zapa­chu JUICY SUMMER

 

skład przy­ja­zny środowisku

5x WIĘCEJ ALKOHOLU niż powszech­ny śro­dek do okien!

 

 

Ma nie­zwy­kłą zdol­ność czysz­cze­nia. Bar­dzo sku­tecz­ny i wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny śro­dek. Z wyjąt­ko­wą siłą czysz­czą­cą. Wystar­czy nie­wiel­ka ilość.
Zapew­nia wyso­ki połysk bez smug oraz zapo­bie­ga zapa­ro­wa­niu szyb i luster

 

 

 

Dosko­na­le czy­ści szkła, okna i lustra. W tym szkla­ne powierzch­nie w kuch­ni lub salo­nie. Szkla­ny sto­lik? Żaden problem!
Pro­sta apli­ka­cja i uży­cie dzię­ki bar­dzo drob­ne­mu spry­ski­wa­czo­wi, któ­ry sami zapro­jek­to­wa­li­śmy. Tak, ten inno­wa­cyj­ny i drob­ny ato­mi­zer mają tyl­ko pro­duk­ty DEDRA.

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.Mniejsze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.