1+1 ZESTAW ekologiczny odmrażacz do szyb ECO CAR POLARIUM

37.90 

SKU: FR0696S Kategoria:

Opis

1+1 ZESTAW EKOLOGICZNY ODMRAŻACZ SZYB ECO CAR POLARIUM, kom­plet z opa­ko­wa­niem uzu­peł­nia­ją­cym  500 ml + 500 ml.

Usu­wa lód łatwo, szyb­ko i bez wysiłku!

 

pro­ste usu­wa­nie śnie­gu, lodu oraz oblo­dze­nia z szyb
pomo­że tak­że z roz­mro­że­niem autozamków
jest odpor­ny aż do tem­pe­ra­tu­ry – 45°C

 

 

Ten eko­lo­gicz­ny śro­dek wyko­na­ny jest wyłącz­nie z natu­ral­nych sub­stan­cji i nie zawie­ra żad­nych pochod­nych ropy naf­to­wej ani metanolu.

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

                 

 

Recy­kling

Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.