ZESTAW 1+1 EKO spray do usuwania owadów i zanieczyszczeń z powierzchni samochodowych ECO CAR INSECTIDO

38.13 

SKU: CN0548S Kategoria:

Opis

1+1 EKO płyn do usu­wa­nia owa­dów z przed­nich szyb, maski, tablic reje­stra­cyj­nych, luster itp. ECO CAR INSECTIDO 500 ml + 500 ml bez spryskiwacza.

MUCHY I INNE ZABRUDZENIA ZNIKNĄ JAK ZA DOTNIĘCIEM CZARODZIEJSKIEJ RÓŻDŻKI!

 

 GŁÓWNE ZALETY:

Miej ten śro­dek w aucie zawsze pod ręką = czy­sty samo­chód nawet w cza­sie urlopu.
Płyn do czysz­cze­nia owa­dów two­rzy film ochron­ny, dzię­ki któ­re­mu kolej­ne mycie jest znacz­nie łatwiejsze.
Stwa­rza rów­nież efekt, że czysz­czo­na część mniej się brudzi.

Łatwe stosowanie:Spryskaj, pocze­kaj i wyczyść ście­recz­ką albo bie­żą­cą wodą!Środek możesz użyć też bez wody. Wystar­czy spry­skać brud­ną powierzch­nię, odcze­kać kil­ka minut. Następ­nie deli­kat­nie wytrzeć do czy­sta odpo­wied­nią szmatką.Pomaga rów­nież przy kla­sycz­nym myciu, gdzie zabru­dzo­ną powierzch­nię spry­skasz pły­nem i póż­niej umy­jesz kla­sycz­nie pod ciśnie­niem lub w myj­ce szczotkowej.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

                 

 

Recy­kling

Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.