EKO czyszczący mrozoodporny płyn do spryskiwaczy CAR DEFROST LIQUIDATOR

37.90 

SKU: FR0697 Kategoria:

Opis

EKO czysz­czą­cy mro­zo­od­por­ny płyn do spry­ski­wa­czy, CAR DEFROST LIQUIDATOR, 1500 ML (NA 3 L MIESZANKI).

Ten kon­cen­trat musi być rozcieńczany!Rozcieńczony (1 część roz­two­ru + 1 część wody) jest odpor­ny do – 20 °C.Nierozcieńczony czy­sty kon­cen­trat był­by odpor­ny aż do – 45 °C (ale w naszych warun­kach jest to zupeł­nie niepotrzebne).

GŁÓWNE ZALETY:

usu­wa z szyb brud dro­go­wy, sól itd.
nie pozo­sta­wia smug
nie zawie­ra tok­stycz­nych sub­stan­cji ropo­po­chod­nych ani metanolu
nie nisz­czy lakie­ru, chro­mu, gumy, plastiku

Szyb­ki efekt, roz­pusz­cza oblo­dze­nie i zapo­bie­ga zama­rza­niu szyb, dysz oraz przy­ma­rza­niu spryskiwaczy

 

DZIĘKI NATURALNEMU SKŁADOWI JEST PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Recy­kling

Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.