ARGAN reversegen krem na dzień do twarzy i serum w jednym, z olejkiem arganowym, 50 ml

65.79 

SKU: FC6595 Kategoria:

Opis

ARGAN rever­se­gen 2in1 krem do twa­rzy na dzień & serum w jed­nym z olej­kiem arga­no­wym, 50 ml.

 
 

ma zdol­ność wzmac­nia­nia tkan­ki łącz­nej i napi­na­nia skóry;
ma dzia­ła­nie ochron­ne przed świa­tłem słonecznym;
jest sku­tecz­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, dzia­ła jako natu­ral­ny śro­dek antyseptyczny;
efekt „antia­ging” (nada­je „mło­dzień­czy wygląd”);
wygła­dza ist­nie­ją­ce zmarszcz­ki i zapo­bie­ga powsta­wa­niu nowych;
zawie­ra rów­nież: kwas hia­lu­ro­no­wy, pan­te­nol, koen­zym Q10, kola­gen, wita­mi­nę E.

 

Super pomysł
Jeśli poko­cha­li­ście serię NECTARIUM, dosko­na­le uzu­peł­ni­cie ją kre­mem z olej­kiem arga­no­wym, któ­ry ma zdol­ność wzmac­nia­nia tkan­ki łącz­nej i napi­na­nia skó­ry, wygła­dza ist­nie­ją­ce zmarsz­czek i zapo­bie­ga­nia powsta­wa­niu nowych.

efekt „antia­ging” (zapew­nia “młod­szy wygląd”).
Cała seria NECTARIUM dosko­na­le pasu­je do “czer­wo­nych” serum ARGAN rever­se­gen 2in1. 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.