Odbudowujące serum na noc do skóry FUTUREGEN dla mężczyzn

65.79 

SKU: FC0921 Kategoria:

Opis

Wybierz pie­lę­gna­cję, z któ­rą będziesz dosko­na­le sty­lo­wy i schlud­ny!  Seria ta ofe­ru­je wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, abyś zawsze czuł się i wyglą­dał świetnie.

FUTU­RE­gen, odbu­do­wu­ją­ce serum na NOC do twa­rzy, 50 ml, prze­zna­czo­ne DLA MĘŻCZYZN

serum wyko­rzy­stasz do uko­je­nia skó­ry po cało­dzien­nym zmę­cze­niu i wyczer­pa­niu, po spo­rcie i po cięż­kiej imprezie
zmniej­sza dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków i ma wła­ści­wo­ści detoksykujące
Two­ja skó­ra będzie zre­lak­so­wa­na i zre­ge­ne­ro­wa­na po użyciu
w cią­gu nocy akty­wu­je natu­ral­ną ochro­nę przed UV i zmniej­sza drob­ne podrażnienia
zwięk­sza zdol­ność skó­ry do wchła­nia­nia wody a tym samym jej głę­bo­kie­go odżywiania

po prze­bu­dze­niu skó­ra jest wypo­czę­ta i ma natu­ral­ny wygląd
przez noc sty­mu­lu­je natu­ral­ny pro­ces odno­wy skóry
nakła­daj wie­czo­rem na twarz i par­tie szyi

Serum wzmac­nia, nawil­ża i szyb­ko się wchłania!Zawiera HIPOALERGICZNY ZAPACH.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.