MACADAMIA liftigen 2in1 krem na noc do twarzy & serum w jednym, z olejkiem makadamia, 50 ml

61.71 

SKU: FC6594 Kategoria:

Opis

MACADAMIA lifti­gen 2in1, krem do twa­rzy na noc & serum w jed­nym z olej­kiem Maka­da­mia, 50 ml.

wspo­ma­ga natu­ral­ne nawil­że­nie skó­ry od wewnątrz, poma­ga­jąc utrzy­mać ją sprę­ży­stą, jędr­ną i elastyczną;
olej z orze­chów maca­da­mia jest bar­dzo łatwo wchła­nia­ny, chro­ni, nawil­ża i rege­ne­ru­je skórę;
zawie­ra wita­mi­ny A, B, E oraz natu­ral­ny fak­tor UV 3–4;
posia­da rów­nież: Kola­gen, Argi­re­li­ne, Panthenol.

 

  Super pomysł

Jeże­li zako­cha­li­ście się w serii LAVANDERIUM, dosko­na­le uzu­peł­ni­cie ją kre­ma­mi z olej­kiem maka­da­mia, któ­re doda­dzą skó­rze natu­ral­ne­go nawil­że­nia od wewnątrz, a tym samym poma­gą utrzy­mać ją sprę­ży­stą, jędr­ną i elastyczną.
Cała seria LAVANDERIUM wspa­nia­le kom­po­nu­je się z „fio­le­to­wy­mi” serum MACADAMIA lifti­gen 2in1.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.