Krem do twarzy na dzień i serum w jednym ARGIRELIN goldline

94.90 

SKU: FC6597 Kategoria:

Opis

ARGIRELIN gol­dli­ne krem do twa­rzy NA DZIEŃ i serum w jed­nym, 50 ml.
z wyso­ką zawar­to­ścią Argi­re­li­ny:• sub­stan­cja o dzia­ła­niu podob­nym do tok­sy­ny botu­li­no­wej• ogra­ni­cza powsta­wa­nie zmarsz­czek mimicznych
z ole­jem z Kieł­ków:• chro­ni komór­ki przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi• spo­wal­nia powsta­wa­nie zmarszczek
zawie­ra również:Argirelinę, Kwas hia­lu­ro­no­wy, Kola­gen, Pan­te­nol, Wita­mi­nę E, Koen­zym Q10.
W bada­niu kon­su­menc­kim 96,5% użyt­kow­ni­czek kre­mu i serum przy­zna­ło jed­no­znacz­nie, że pole­ci­ło­by go swo­jej przy­ja­ciół­ce. Poznaj peł­ne wyni­ki tego bada­nia kon­su­menc­kie­go tutaj.
“Sku­tecz­ność kre­mu potwier­dzo­na, 94% zaob­ser­wo­wa­ło rezul­ta­ty kre­mu w cią­gu 30 dni…”
W bada­niu sku­pi­li­śmy się na kil­ku para­me­trach kre­mu i serum w jednym:Do zmięk­cze­nia skó­ry w cią­gu pierw­szych 14 dni doszło u 73,7% użyt­kow­ni­czek i użyt­kow­ni­ków. Do 30 dni potwier­dzi­ła więk­szość, sta­no­wią­ca 96,5% osób.

Ujędr­nie­nie skó­ry zaob­ser­wo­wa­ło 89,5% użyt­kow­ni­ków już po 14 dniach sto­so­wa­nia serum.

Widocz­ną reduk­cję zmarsz­czek potwier­dzi­ło 63,2% użyt­kow­ni­ków i użytkowniczek.

Sku­tecz­ność wszyst­kich para­me­trów kre­mu potwier­dzi­ło 94,7% do 30 dni.

98% użyt­kow­ni­ków pod­kre­śla, że skó­ra jest natych­miast przy­jem­nie miękka…”