CANNABIS nutrigen 2in1 krem na noc do twarzy & serum w jednym, z olejem konopnym, 50 ml

53.49 

SKU: FC6592 Kategoria:

Opis

CANNABIUM nutri­gen 2in1, krem do twa­rzy na noc i serum w jed­nym z olej­kiem z kono­pii, 50 ml.
 

bar­dzo dobrze wchła­nia­ny przez skórę;
hipoalergiczny;
szcze­gól­nie pole­ca­ny dla skó­ry suchej, któ­rą nawil­ża i zmiękcza;
poma­ga przy­wró­cić natu­ral­ne mikro­fil­my ochron­ne, a tym samym zwięk­sza odpor­ność skó­ry na nega­tyw­ny wpływ środowiska;
zawie­ra rów­nież: Alo­es Vera • Pan­te­nol • Alan­to­inę • Wita­mi­nę E.

 
 

Olej z kono­pi indyjskich

Opra­co­wu­jąc nową linię kosme­ty­ków CANNABIUM gene­tics sen­si­ti­ve posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ole­jek z kono­pi indyjskich.
Ole­jek z kono­pi zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę. Poma­ga w dole­gli­wo­ściach takich jak: egze­ma, łusz­czy­ca, trą­dzik, łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry, łupież itd.
Spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się skó­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zba­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min, kana­bo­idów i innych natu­ral­nych sub­stan­cji. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, rege­ne­ra­cyj­ne i przeciwbakteryjne. 

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.