CANNABIUM nutrigen 2in1 krem na dzień do twarzy & serum w jednym, z olejem konopnym, 50 ml

53.49 

SKU: FC6591 Kategoria:

Opis

CANNABIUM nutri­gen 2w1 Krem do twa­rzy na dzień i serum w jed­nym z ole­jem konop­nym, 50 ml.

 

 

bar­dzo dobrze wchła­nia się w skórę
hipoalergiczny
pole­ca­ny dla suchej skó­ry, któ­rą nawil­ża i wygładza
poma­ga przy­wró­cić natu­ral­ny ochron­ny mikro­film, a tym samym zwięk­szyć odpor­ność skó­ry na nega­tyw­ne warun­ki otoczenia
zawie­ra rów­nież: Aloe vera • Pan­the­nol • Alan­to­ina • Wita­mi­na E

 

 

  Olej z kono­pi indyjskich

Opra­co­wu­jąc nową linię kosme­ty­ków CANNABIUM gen­te­tics sen­si­ti­ve posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ole­jek z kono­pi indyjskich. 
Ole­jek z kono­pi zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę. Poma­ga w dole­gli­wo­ściach takich jak: egze­ma, łusz­czy­ca, trą­dzik, łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry, łupież itd.
Spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się sko­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zba­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min, kana­bo­idów i innych natu­ral­nych sub­stan­cji. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, rege­ne­ra­cyj­ne i przeciwbakteryjne.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.

 

 

 Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.