BAMBUSOWA DESKAKLOSZEM na sery i inne jedzenie GoEco®

56.90 

SKU: FC27121 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA DESKAKLOSZEM na sery i inne jedze­nie, pokryw­ka z prze­zro­czy­ste­go plastiku.Wymiary 24 x 18,5 cm, gru­bość deski 1,5 cm, wyso­kość z klo­szem 8 cm.

 

bam­bu­so­wa deska posia­da trans­pa­rent­ny klosz, dla zacho­wa­nia inten­syw­nej woni serów i aby zapo­bie­gać wysu­sze­niu oraz zepsu­ciu pod­czas przechowywania.

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.