SUSHI PODKŁADKA “MAKISU” do rolowania sushi, z bambusa

5.49 

SKU: DA25191 Kategoria:

Opis

SUSHI PODKŁADKA “MAKISU”,  bam­bu­so­wa mata do zwi­ja­nia sushi . Wymia­ry ok. 24 x 24 cm.

 

bam­bu­so­wa pod­kład­ka do rolo­wa­nia sushi
moż­na wyko­rzy­stać też jako nie­tra­dy­cyj­ną pod­kład­kę pod kawę, tale­rze czy dekoracje

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie zaty­ka­ją się, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­mu­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno