40 cm BAMBUSOWA deska do krojenia, z naturalnego bambusa GoEco®

46.26 

SKU: DA25152 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA deska do kro­je­nia z bam­bu­sa pra­so­wa­ne­go pod wyso­kim ciśnie­niemz prak­tycz­nym uchwy­tem do przy­trzy­ma­nia, zawie­sze­nia i prze­no­sze­nia, gru­bość deski ok. 1,7 cm.
Wymia­ry: 30 x 40 cm (powierzch­nia do kro­je­nia ok. 30 x 35,5 cm).

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.