4 szt. LUFFA naturalna gąbka GoEco®

18.90 

SKU: DA27301 Kategoria:

Opis

4 szt. LUFFA natu­ral­na gąb­ka myją­ca z pętel­ką do zawie­sze­nia, do sprzą­ta­nia i mycia,sprasowana, ok. 12 x 8 cm (luf­fa to natu­ral­ny pro­dukt, nie ma zawsze dokład­nie tego same­go­ro­zmia­ru, waha się w przybliżeniu…)
Co to jest luffa?Trukwa egip­ska (Luf­fa cylin­dri­ca) to pną­ca rośli­na, dynia. Z jej owo­ców, przy odpo­wied­niej obróbce,powstaje natu­ral­na gąb­ka z solid­ny­mi włók­na­mi. Dzię­ki swo­im zdol­no­ściom zmie­nia się po namo­cze­niuw mięk­ką i gięt­ką gąb­kę, któ­ra pomo­że Ci łatwo wyczy­ścić dom.

100% NATURALNYBIODEGRADOWALNY PRODUKT

 

nada­je się do mycia naczyń w kuch­ni lub jakich­kol­wiek powierzch­ni w domu
po nasiąk­nię­ciu wodą wie­lo­krot­nie zwięk­szy swo­ją obję­tość i zmięknie
nie pory­su­je powierzch­ni i usu­nie nawet zaschnię­ty brud
cał­ko­wi­cie zastą­pi pian­ko­we gąbki
wytrzy­ma nawet kil­ka mie­się­cy (przy nale­ży­tej pielęgnacji)

Zastą­pie­nie tra­dy­cyj­nych gąbek i ście­re­czek ma duże zna­cze­nie dla domu i środowiska.

 

DLACZEGO GĄBKI Z LUFFYODPOWIEDNIM WYBOREM?

są 100% kom­po­sto­wal­ne w natu­rze (gdy się zuży­ją możesz wyrzu­cić je na kom­post- roz­ło­żą się!)
czy­sto natu­ral­ne= na ich pro­duk­cję / upra­wę nie spa­dła ani kro­pla ropy
nie zawie­ra­ją więc ropy, barw­ni­ków ani kleju

 

Sto­so­wa­nie i kon­ser­wa­cja luffy:
Użycie:

namocz w wodzie – im cie­plej­sza woda, tym szyb­ciej luf­fa zmięknie
nałóż na gąb­kę śro­dek do naczyń lub pre­pa­rat czyszczący
umyj pożą­da­ną powierzchnię

Kon­ser­wa­cja:

prze­płu­kaj luf­fę po każ­dym uży­ciu w gorą­cej, czy­stej wodzie
mię­dzy sto­so­wa­niem dobrze wysusz luf­fę w odpo­wied­nim miejscu
w łazien­kach czę­sto utrzy­mu­je się wil­goć, dla­te­go posta­raj się wybrać inne miej­sce do suszenia
raz na jakiś czas wypierz w gorą­cej wodzie, usu­niesz tym wszel­kie bak­te­rie, któ­re mogły się w niej osadzić.